De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT terecht.
Hier leggen we graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Klachtenprocedure

Advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het TIP is zelf geen klachtenbureau, maar kan u wel advies geven hoe u kunt omgaan met de klacht.

KNMT-klachtenregeling
Als u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT -klachtenregeling, mits de tandarts lid is van de KNMT en bij de KNMT-klachtenregeling is aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:
- een bemiddelende rol spelen.
- overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Bemiddeling & formele klachtbehandeling

Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.